BAN HÀNH CHÁNH & GHI DANH

thangtien10.com

BAN HÀNH CHÁNH & GHI DANH


TOTAL:  1680

Gia Đình/Family Member

  

313

Other

  

3

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

248

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

69

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

303

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

118

Tráng/Rover

  

67

Trưởng Niên

  

96

Trưởng/Leader

  

296

Trẻ Em/Under Age 5

  

14

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

85

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

68

 

Group Summary by ScoutLevel:

 

--------------------------------------------------
Region: Châu Âu
--------------------------------------------------

Văn Lang - Pháp:  8

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

2

Tráng/Rover

  

1

Trưởng Niên

  

2

Trưởng/Leader

  

3

 

--------------------------------------------------
Region: Châu Úc
--------------------------------------------------

Chi Nhánh Úc:  76

Gia Đình/Family Member

  

12

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

13

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

4

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Tráng/Rover

  

17

Trưởng Niên

  

12

Trưởng/Leader

  

10

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1


Liên Đoàn Đống Đa:  2

Gia Đình/Family Member

  

1

Trưởng/Leader

  

1

 

--------------------------------------------------
Region: Gia Nã Đại
--------------------------------------------------

Liên Đoàn Hồn Việt 252:  3

Other

  

1

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

1

Trưởng/Leader

  

1


Liên Đoàn Lạc Việt - Montreal:  40

Gia Đình/Family Member

  

13

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

8

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

2

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Tráng/Rover

  

6

Trưởng Niên

  

4

Trưởng/Leader

  

5

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1

 

--------------------------------------------------
Region: Miền Trung Hoa Kỳ
--------------------------------------------------

Liên Đoàn Hướng Đạo La Vang:  147

Gia Đình/Family Member

  

29

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

12

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

11

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

15

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

14

Tráng/Rover

  

20

Trưởng/Leader

  

17

Trẻ Em/Under Age 5

  

4

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

9

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

16


Liên Đoàn Hồng Bàng - Dallas TX:  19

Gia Đình/Family Member

  

6

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

4

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

5

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

2


Liên Đoàn La San:  15

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

12

Trưởng/Leader

  

3


Liên Đoàn Lạc Việt Houston:  193

Gia Đình/Family Member

  

51

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

8

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

4

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

41

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

9

Tráng/Rover

  

1

Trưởng Niên

  

3

Trưởng/Leader

  

26

Trẻ Em/Under Age 5

  

4

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

26

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

20


Liên Đoàn Pháp Luân:  74

Gia Đình/Family Member

  

18

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

5

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

2

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

16

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

8

Tráng/Rover

  

7

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

9

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

2

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

6


Liên Đoàn Đất Việt:  109

Gia Đình/Family Member

  

33

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

18

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

5

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

17

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

8

Trưởng/Leader

  

13

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

9

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

6


Làng Bách Hợp Dallas, Texas:  19

Trưởng Niên

  

19


Làng Bách Hợp Houston, Texas:  13

Trưởng Niên

  

13


Pack 80:  4

Gia Đình/Family Member

  

1

Trưởng/Leader

  

1

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Troop/Crew 304 - Liên Đoàn Minh Đức:  14

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

5

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

2

Trưởng/Leader

  

6

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1


Tráng Đoàn Nguyễn Trãi:  3

Tráng/Rover

  

3

 

--------------------------------------------------
Region: Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
--------------------------------------------------

BSA 492:  2

Trưởng/Leader

  

2


Liên Đoàn Diên Hồng:  52

Gia Đình/Family Member

  

3

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

8

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

2

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

8

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

18

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

6


Liên Đoàn Hướng Việt, San Jose:  3

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Trưởng/Leader

  

2


Liên Đoàn Hải Đăng Sacramento:  13

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

1

Tráng/Rover

  

3

Trưởng/Leader

  

8


Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento:  4

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

3

Trưởng/Leader

  

1


Liên Đoàn Lạc Việt - San Jose:  5

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

2

Trưởng/Leader

  

2


Liên Đoàn Ra Khơi:  6

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

4

Trưởng/Leader

  

2


Liên Đoàn Trường Giang:  1

Trưởng/Leader

  

1


Liên Đoàn Tây Sơn:  28

Gia Đình/Family Member

  

4

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

1

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

7

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng Niên

  

3

Trưởng/Leader

  

10

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Việt Hùng 286:  10

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

4

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

4


Liên Đoàn Việt Nữ:  3

Trưởng/Leader

  

3


Làng BHHĐTN Seattle:  5

Trưởng Niên

  

5


Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên :  17

Trưởng Niên

 

Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên :  17

Trưởng Niên

  

17

 

--------------------------------------------------
Region: Miền Tây Nam Hoa Kỳ
--------------------------------------------------

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali:  4

Trưởng Niên

  

3

Trưởng/Leader

  

1


Liên Đoàn Chi Lăng:  58

Gia Đình/Family Member

  

20

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

10

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

12

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

7

Tráng/Rover

  

3

Trưởng/Leader

  

4

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Chí Linh:  64

Gia Đình/Family Member

  

7

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

21

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

6

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

13

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Tráng/Rover

  

3

Trưởng/Leader

  

7

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Hoa Lư - Garden Grove:  21

Gia Đình/Family Member

  

2

Other

  

2

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

3

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

8

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng/Leader

  

3

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1


Liên Đoàn Hoàng Sa:  3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

1

Trưởng/Leader

  

2


Liên Đoàn Hùng Vương:  39

Gia Đình/Family Member

  

1

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

7

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

2

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

8

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Trưởng Niên

  

3

Trưởng/Leader

  

12


Liên Đoàn Hướng Đạo Trùng Dương:  51

Gia Đình/Family Member

  

10

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

10

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

13

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Trưởng/Leader

  

10

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

2


Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn:  59

Gia Đình/Family Member

  

2

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

26

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

12

Trưởng/Leader

  

13

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

2

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp:  26

Gia Đình/Family Member

  

5

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

9

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

6

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

4


Liên Đoàn Lam Sơn:  11

Gia Đình/Family Member

  

1

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

2

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

4

Trưởng/Leader

  

3

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Quang Trung - Ngọc Hồi:  13

Gia Đình/Family Member

  

1

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

1

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

4

Trưởng/Leader

  

4


Liên Đoàn Thăng Long 1789:  36

Gia Đình/Family Member

  

4

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

4

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

16

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

5

Trưởng/Leader

  

4


Liên Đoàn Văn Lang - Westminster CA:  25

Gia Đình/Family Member

  

3

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

7

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng/Leader

  

9

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

1

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Làng Bách Hợp San Diego:  3

Trưởng Niên

  

3

 

--------------------------------------------------
Region: Miền Đông Hoa Kỳ
--------------------------------------------------

Liên Đoàn Bạch Đằng:  56

Gia Đình/Family Member

  

8

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

9

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

2

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

12

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

4

Trưởng/Leader

  

12

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

4

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

5


Liên Đoàn Duy Tân:  6

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

3

Trưởng/Leader

  

3


Liên Đoàn Gia Định:  74

Gia Đình/Family Member

  

21

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

15

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

10

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

4

Trưởng/Leader

  

12

Trẻ Em/Under Age 5

  

4

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

2

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

3


Liên Đoàn Hùng Vương 612:  25

Gia Đình/Family Member

  

2

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

9

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

10

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng/Leader

  

3


Liên Đoàn Hướng Việt, PA:  16

Gia Đình/Family Member

  

4

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

3

Trưởng Niên

  

1

Trưởng/Leader

  

4

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

3


Liên Đoàn Hồng Bàng, Falls Church VA:  13

Gia Đình/Family Member

  

3

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

6

Trưởng Niên

  

3

Trưởng/Leader

  

1


Liên Đoàn Nhụy Kiều:  18

Gia Đình/Family Member

  

2

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

11

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

2

Trưởng/Leader

  

2

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Liên Đoàn Potomac, Maryland:  76

Gia Đình/Family Member

  

18

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

11

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

1

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

11

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

9

Trưởng/Leader

  

14

Trẻ Em/Under Age 5

  

2

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

8

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

2


Liên Đoàn Thăng Long - 904:  81

Gia Đình/Family Member

  

28

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

4

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

24

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

6

Tráng/Rover

  

3

Trưởng/Leader

  

11

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

  

4

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

  

1


Ấu và Thiếu Đoàn Trưng Vương:  13

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

7

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

1

Trưởng/Leader

  

5