Announcements

thangtien10.com

Trại Trưởng TT10: Bản Hướng Dẫn Số 1

Trai Truong Ban Huong Dan So 1 page 1

Camp Chief Directive #1

BẢN HƯỚNG DẪN SỐ 1              Ngày 11 tháng 7 năm 2013

Người gửi:    Tr Ngô Vinh Khoa,  Trại trưởng Trại Thẳng Tiến 10

Người nhận:  Trưởng các Tiểu Ban và Tiểu Trại

MỤC TIÊU CHÍNH:

Chúng ta được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ( HĐTƯ/HĐVN) uỷ quyền  đứng ra thực hiện và điều hành  Trại Họp Bạn HĐVN Thẳng Tiến lần thứ 10 (TT10) với những mục tiêu chủ đạo là:

1. Đề cao và bảo tồn truyền thống văn hoá Việt Nam.

2. Phát huy tinh thần Hướng Đạo Việt Nam và nối kết bền vững tình huynh đệ thân ái của hướng đạo sinh gốc Việt trên toàn thế giới.

Huy Hiệu Tiểu Trại Ấu

Au

Huy Hiệu Tiểu Trại Thanh

Thanh

Huy Hiệu Tiểu Trại Thiếu

Thieu

Huy Hiệu Tiểu Trại Tr Niên

Nien