Announcements Hidden

thangtien10.com

Huy Hiệu Thiện Nguyện Viên

Volunteer Patch

Huy hiệu này không có bán tại Trading Post và sẽ không có bán tại trading post.  Huy hiệu này chỉ được tặng cho những người mà hy sinh giờ của mình để phục vụ cho trại.

TT10 không bán huy hiệu này để đề cao tinh thần hy sinh của các thiện nguyện viên.

This patch is not currently selling at the trading post andwill not be sold at the trading post.  It can only be earned through the sacrifice and service of our volunteers.

We do this to uphold the value of the volunteers' service.

uaQ1rOln5yzDzuG2pRo5HRvo_AXJNyj8xsYn9-I_oZ4.png

Huy Hiệu Trại Bổng

Campership Patch.   Giá $250.

Limited edition.  Chỉ làm 50 huy hiệu này.  Mỗi huy hiệu sẽ có số serial number. 

Huy hiệu này dùng để gây quỹ cho Campership fund.  Mỗi huy hiệu bán được là thêm một em hướng đạo sinh được đi trại miễn phí.

We will only produce 50 of these patches.  Each patch will have a serial number.  This patch is used to raise money for the Campership Fund.

Each patch that we sell means that one more needy scout can go to camp.

Limited Edition

Cổng Trại Tiểu Trại Tr Niên TT10

Cong tieu trai HDTN

Huy Hiệu Trại Thẳng Tiến 10

Chủ Đề Giúp Ích

Official

TT10 Mission Statement

TT10 Mission Statement