Announcements Hidden

thangtien10.com

Ban Ghi Danh

THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ BAN HÀNH CHÁNH & GHI DANH

 TT10 Camp Logo Official

Registration Meeting Agenda 2/7/14

How to Register:  http://thangtien10.net/registration/instruction-hu-ng-d-n-ghi-danh

Registration packages.

  1. Full-time Camp:  $220.00 cho ghi danh sớm; $250.00/ghi danh bình thường và $280.00/ghi danh trễ. Tất cả các giá biểu trên áp dụng cho những trại viên ăn, ở tại Trại trong suốt kỳ trại và chỉ cho những trại viên ấy mà thôi.  FULL PACKAGE of Quà Lưu Niệm
  2. Giá biểu $100.00/người trong suốt kỳ trại sẽ áp dụng cho những VISITOR chỉ đến Trại và không lưu lại đêm ở trại, không tham dự trong các tiểu trại, cũng như không ăn tại Trại.  

Hướng Dẫn Ghi Danh Online

Tham Dự Trại Thẳng Tiến 10

Hướng Dẫn Ghi Danh Online

Ghi danh online tại: www.thangtien10.net

Click on <<Register Now Button>    Register Now Button

 

 

Liên Đoàn Ghi Danh:

  1. Đại diện Liên đoàn/đơn vị: Mỗi liên đoàn/đơn vị cần ghi danh online cho Liên đoàn/đơn vị của mình trước ngày 1/1/2014.
  2. Xem Youtube video cách thức ghi danh cho Liên Đoàn http://www.youtube.com/watch?v=7LhfgKOe8kk
  3. Bấm vào «REGISTER new representatives».

TT10 Week Schedule

TT10 Week Schedule v0.4

Camp Strake is Official as campsite for TT10!!!

TT10 Camp Strake Is Official

TT10 Open House Flyer

Saturday, September 7, 2013, 4PM-7PM

SHAC Cockrell Center

Open House Flyer v.1.2b PNG