Thông Báo Vận Chuyển

thangtien10.com

Thông Báo Vận Chuyển

Thông Báo Vận Chuyển / TT10 Airport Shuttle

TT10 Link to buy Airport Shuttle Tickets C

1/ Ban Vận Chuyển (BVCTT10) TT10 sẽ đưa đón Trại Sinh từ Phi Trường về Trại Camp Strake. Vì do bảo hiểm BVCTT10 không nhận chuyên chở những ai không phải là trại sinh TT10

TT10 Transportation Committee (BVCTT10) will pick up campers from airports and bring to Camp Strake.  Due to insurance reasons, BVCTT10 will ONLY transport registered campers.

2/ Thời gian đón từ phi trường về đất trại: 25, 26 và 27 tháng 6 năm 2014. Xin lien lạc với ban vận chuyển để arrange giờ đón. Các Trại Sinh chờ BVCTT10 tại nơi nhận hành lý của “terminal B” (George Bush Airport only).  301-257-8496.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shuttle will pick up campers on June 25, 26, and 27, 2014.  Please call BVCTT10 to arrange pick up time.  If you travel to George Bush International Airport, please meet the TT10 Shuttle at Passenger Pickup of TERMINAL B!!!!   Please keep Tr Nhan’s number 301-257-8496 to communicate with shuttle.

3/ Thời gian đưa từ đất trại về lại phi trường: 3 tháng 7 năm 2014.

Transportation from Camp Strake back to airport will be offerred on July 3rd, 2014 ONLY.  Shuttle will not take anyone from camp early!

4/ Các liên đoàn có trên 20 trại sinh nếu tự túc mướn xe, BVCTT10 sẽ giúp "drop off" và "pick up" Quý Trưởng phụ trách mướn xe.

If you have more than 20 campers, BVCTT10 can help you pick up your rental.

5/ Ngoại trừ phụ huynh, Trưởng và Hướng Đạo Sinh mặc đồng phục Hướng Đạo khi di chuyển bằng phương tiện của BVCTT10.

 Except for parents, all leaders and campers must be in Scout Uniform during ride in shuttle of BVCTT10

6/ Thành viên BVCTT10 sẽ đón trại sinh dựa theo danh sách chánh thức từ Trưởng Alex Long Phạm.

BVCTT10 will pick up campers based on shuttle ticket registration list from Truong Alex Long Pham.

7/ Các cá nhân di chuyển không theo nhóm và đại diện liên đoàn phải mang theo "cell phone" khi đến phi trường để thành viên của BVCTT10 liên lạc.

All riders should bring a charged cell phone to communicate with BVCTT10.

8/ Tất cả các trại sinh sử dụng phương tin di chuyển của BVCTT10 phải ghi danh và ký tên trong giấy miễn tố.

All riders of shuttle must sign a waiver of liability form.

9/ Mọi thủ tục ghi danh để được đón đưa từ phi trường đến đất trại phải được hoàn tất trước ngày 15 tháng 6 năm 2014.

All tickets must be purchased and all arrangements must be completed before June 15, 2014 .

10/ Lệ phí $15.00 cho mỗi chiều vả $30.00 cho "round trip".  

Để mua vé: Xin lên trang mạng và bấm vào chữ Transportation bên phía phải của trang mạng www.thangtien10.net (trên lịch nhỏ).

http://www.thangtien10.net/transportation

Eeach ticket is $15 for one way and $30 for round trip from airport to camp and back.

To Purchase TT10 Shuttle Ticket:

    Please go on www.thangtien10.net

    Click on the word “Transportation “ in big, red letters (above small calendar).

11/ Liên lạc với BVCTT10 Trưởng Võ Thành Nhân 301-257-8496 hay This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

To communicate with BVCTT10, Tr Vo Thanh Nhan, please

Call  301-257-8496    or   Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa bought tickets successfully C