Thang Tien 10

thangtien10.com

Countdown to TT10

Announcements

 
 

Cập Nhật Ghi Danh TT10

As of Mar 10, 2014

Current Registration Status 2014 03 10 Theo Mien and Chi Nhanh

 

Current Registration Status 2014 03 10 Theo Nghanh

Xe Đò Thẳng Tiến 10

Xe Do TT10

Xe Đò TT10 đã bán 5 vé để tới và rời trại Thẳng Tiến.

As of 1pm, ngày 10 tháng 3, 2014.

Bắt đầu bán vé ngày 7 tháng 3, 2014.

http://www.thangtien10.net/transportation

TT10 Staff Development

TT10 Staff Development, Sunday 3/2/14 

Tr Nhân, Tr Kiệt, và Tr Đệ are in Houston to do staff training.

Looks as if we are in for a long day....  =)

Staff Development Detailed Agenda Mar 2 2014